8 sierpnia 2018

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

„Pan i Pani Pies” Fundacja imienia Maćka Kozłowskiego

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Fundację ustanawia: Pani Agnieszka Kowalska zwana dalej Fundatorem.
§ 2
1. Fundacja przyjęła nazwę „Pan i Pani Pies” Fundacja imienia Maćka Kozłowskiego.
2. Fundacja ma prawo korzystać z imienia i nazwiska Maćka Kozłowskiego na podstawie
przysługujących Fundatorowi praw wykonawczych zarządzanych przez Stowarzyszenie
Aktorów Filmowych i Telewizyjnych z siedzibą w Warszawie.
3. Fundacja dla Zwierząt /zwana dalej Fundacją/, ustanowiona przez Agnieszkę Kowalską
/zwaną dalej Fundatorem/ aktem notarialnym z dnia 06 września 2014 r. sporządzonym
przed notariuszem Lilianą Plech prowadzącą Kancelarię Notarialną w Busku-Zdroju przy ul.
Jana Kilińskiego nr 17 za Repertorium A numer 2270/2014 działa na podstawie niniejszego
Statutu oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203,
tekst jedn. z późn. zm./.
4. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
5. Fundacja może używać skróconej nazwy: Fundacja „Pan i Pani Pies”
§ 3
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Gąsawy Plebańskie 76a, 26-502 Jastrząb.
§ 4
1. Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest
minister właściwy do spraw środowiska.
§ 5
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§ 6
1. Fundacja opiera swą działalność na pracy społecznej Fundatora i Wolontariuszy, a także
honorowych Członków.
2. Fundacja może zatrudniać pracowników.
3. Wolontariusze będą działać w ramach Fundacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, t.j. z późn.
zm.)

4. Fundator może postanowić o nadaniu osobie fizycznej nie reprezentującej i nie będącej
członkiem Fundacji tytuł Honorowego Członka Fundacji w świetle jej szczególnych zasług dla
działalności Fundacji i realizacji jej statutowych celów.
§ 7
1. Fundacja może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń i sieci współpracy
zrzeszających organizacje o zbliżonych celach.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i
fizycznych.

Rozdział II
CELE FUNDACJI

§ 8
Celem Fundacji jest ochrona zwierząt w tym:
1. Inicjowanie i popieranie inicjatyw społecznych mających na celu przeciwdziałanie
bezdomności zwierząt domowych.
2. Tworzenie schronisk – przytulisk dla bezdomnych zwierząt lub wspieranie ich prowadzenia.
3. Zwalczanie wszelkich przejawów okrucieństwa wobec zwierząt, bezpośrednio działając w ich
obronie niosąc im pomoc i zapewniając opiekę lekarską.
4. Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony
zwierząt i ochrony środowiska.
6. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt.
7. Udzielanie pomocy osobom zajmującym się opieką nad zwierzętami bezdomnymi.
8. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt poprzez
współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi (szkoły) w zakresie wychowania
młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
9. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością
zbieżną z celami Fundacji.
10. Prowadzenie działalności zmierzającej do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt
(sterylizacja i kastracja).
11. Gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych w celu prowadzenia i
utrzymywania schronisk – przytulisk o których mowa w pkt. 2.
12. Realizowanie zasad Karty Praw Zwierząt uchwalonej przez UNESCO w dniu 15 października
1978 r.
13. Działania mające na celu zapewnienie zwierzęciu domowemu możliwości egzystencji, zgodnie
z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku.
14. Podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie zwierzęciu domowemu
pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z
dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała,
odpowiednią karmę i stały dostęp do wody a w przypadku zwierząt gospodarskich
zapewnienie im opieki i właściwych warunków bytowania w celu wyeliminowania
jakichkolwiek urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę i wspieranie placówek i osób fizycznych niosących pomoc zwierzętom
bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym (schronisk), znajdowanie zwierzętom nowych
domów.
2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, szczególnie
realizowanie programu sterylizacji i kastracji.
3. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji; pozyskiwanie,
rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych;
4. Organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej
świadomości o prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego
problemu, korzyściach płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji.
5. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
oraz osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i
skrzywdzonym, oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do
realizacji celów statutowych Fundacji.
6. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie
interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych
przestępstwach, występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach
z zakresu ochrony praw zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w
wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt;
7. Prozwierzęcy lobbing.
8. Współpracę z policją i strażą miejską.
9. Pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej oraz Urzędów Miast i Gmin.
10. Prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zdrowych zwierząt dla dzieci i dorosłych, z
problemami emocjonalnymi.
11. Promocję i reklamę działań, związanych z celami Fundacji.
12. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom przebywającym w
schroniskach, przytuliskach i domach tymczasowych.
13. Udzielanie pomocy w dokarmianiu zwierząt karmicielom i opiekunom.
14. Przygarnianie bezdomnych zwierząt poprzez ich wyłapywanie.
15. Zwalczanie wszelkich przejawów okrutnego traktowania zwierząt.
16. Inne działania, zmierzające do realizacji statutowych celów Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny
przekazany przez Fundatora, w kwocie 1000 /tysiąca/ złotych.
2. Poza funduszem założycielskim Fundacji na realizację jej celów Fundator przeznacza składniki
majątkowe w postaci dwóch kojców dla psów wyposażonych w trzy ocieplane budy wielkości
M i XXL.
3. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte w toku
jej działalności.

§ 11
1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny, dotacje, spadki i zapisy od osób fizycznych, prawnych, krajowych
i zagranicznych;
b) subwencje osób prawnych;
c) odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe;
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
f) dotacje z budżetu państwa;
g) dotacje z programów pomocowych Unii Europejskiej oraz jednostek samorządu
terytorialnego lub organów administracji rządowej.
2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji oraz ze zbiórek publicznych przeznaczone są
wyłącznie na realizacje celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działania
Fundacji.
3. Dochody z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich
celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
6. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za długi i zobowiązania Fundacji.
7. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących
osoby prawne.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

§ 12
Organami Fundacji są:
1. Zarząd;
2. Rada Fundacji.
§ 13
1. Zarząd składa się z jednego do czterech członków, powoływanych przez Fundatora na czas
nieokreślony. Powołanie może wskazywać funkcję, jaką będzie pełnił członek Zarządu,
w szczególności funkcję Prezesa Zarządu.
2. W skład Zarządu może wchodzić Fundator, który każdorazowo pełnił będzie funkcję Prezesa
Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4. Warunkiem wygaśnięcia mandatu członka Zarządu jest podjęcie uchwały zatwierdzającej
sprawozdanie z realizacji celów Fundacji i sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji.
5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swe funkcje dowolną ilość kadencji.

6. Mandat członka Zarządu wygasa także z chwilą:
a) pisemnego zrzeczenia się z pełnienia funkcji;
b) śmierci członka Zarządu;
c) odwołania go z pełnionej funkcji przez Fundatora.
7. Każdy członek Zarządu może być przez Fundatora odwołany przed końcem kadencji w
każdym czasie, jak również w przypadku niemożliwości pełnienia swych obowiązków, w
przypadku działania niezgodnego z interesem lub Statutem Fundacji albo przepisami prawa,
skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z
oskarżenia publicznego.
8. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem,
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
§ 14
1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych
składać może każdy członek Zarządu samodzielnie, a w sprawach majątkowych wymagany
jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu;
3. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji
może składać jednorazowo Prezes Fundacji.
4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres
ich umocowania.
5. Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu subwencji, dotacji, darowizny, zapisu lub spadku.
§ 15
1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu
członków Zarządu, a w przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos
Prezesa Zarządu.
2. Dla ważności posiedzenia Zarządu Fundacji niezbędne jest pisemne zawiadomienie o miejscu,
terminie i przedmiocie obrad wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu o zmianie Statutu oraz połączeniu z inną fundacją zapadają w obecności
wszystkich Członków Zarządu Fundacji i Fundatora oraz wymagają jednomyślności.
4. Prezes Zarządu koordynuje prace i działania Zarządu Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy
posiedzeniom Zarządu.
§ 16
Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) reprezentacja Fundacji na zewnątrz;
b) uchwalanie planów działania Fundacji;
c) sprawowania nadzoru nad majątkiem Fundacji;
d) przyjmowania subwencji, darowizn i spadków;
e) podejmowania decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji;
f) zarządzanie majątkiem Fundacji;
g) kierowanie bieżącą działalnością statutową i gospodarczą Fundacji;
h) podejmowanie decyzji o powołaniu lub likwidacji zakładów Fundacji;

i) decydowanie o przeznaczeniu dochodów Fundacji;
j) ustalanie systemu finansowego i systemu wynagrodzeń Fundacji.
§ 17
Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy oraz
roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Fundacji.
§ 18
5. Rada Fundacji składa się z 2 do 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora.
6. Kadencja Rady Fundacji powoływana jest na czas nieoznaczony.
7. Członkiem Rady Fundacji może być Fundator.
8. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) do Rady Fundacji należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatu i
odwołania z pełnienia funkcji przed upływem kadencji.
§ 19
1. Rada Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos prowadzącego
obrady.
2. Pod warunkiem wcześniejszego zawiadomienia o terminie, miejscu oraz przedmiocie obrad
Rady Fundacji, za ważnie oddany uważa się także głos oddany za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz innych środków przekazywania informacji na odległość.
§ 20
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się, co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, Fundatora
lub Zarządu.
3. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady.
4. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Fundator oraz członkowie Zarządu.
5. Posiedzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku
zysków i strat powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
§ 21
Do obowiązków Rady Fundacji należy ponadto:
a) rozpatrywanie i opiniowanie planów finansowych i rzeczowych Zarządu oraz sprawozdań z
ich realizacji;
b) ustalanie kierunków i form działania Fundacji;
c) realizacja innych zadań Fundacji, związanych z jej statutowym celem.
§ 22
Rada Fundacji może:

a) opiniować programy działań;
b) proponować zmiany w statucie Fundacji.

Rozdział III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 23
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów
dopiero po podjęciu decyzji przez Fundatora, co do rozpoczęcia działalności gospodarczej i po
zarejestrowaniu Fundacji w rejestrze przedsiębiorców. Do tego momentu Fundacja ma status
osoby prawnej non profit.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do
działalności pożytku publicznego. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami
wyłącznie na działalność statutową.
3. Fundacja może prowadzić działalność w rozmiarach służących realizacji jej celów
statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24
W Fundacji zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej
członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego;
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 25
1. Zmiana statutu należy do wyłącznej kompetencji Fundatora Fundacji i następuje w wyniku
podjęcia uchwały o zmianie statutu.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.
3. Zmiana statutu nie wymaga formy aktu notarialnego.

§ 26
1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec istotnej zmianie cele
Fundacji.
3. Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator w drodze uchwały.
§ 27
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec
wyczerpania się środków finansowych Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały.
§ 28
1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji. Do obowiązków likwidatora należy w
szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych
wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia;
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu
wierzycieli;
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie
Fundacji z rejestru;
h) wskazanie miejsca przechowywania dokumentów Fundacji.
2. Fundator wskaże podmiot, na którego rzecz zostaną przelane środki majątkowe pozostałe po
przeprowadzeniu likwidacji.